Longdo Map - News

Longdo Vote Map

Posted on Tue, 21-Aug-2007 02:49

เชิญชมผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ในอีกรูปแบบหนึ่ง บนแผนที่ Longdo Map โดยรายละเอียดจะแสดงแยกเป็นรายจังหวัด (อ้างอิงข้อมูลจากผลคะแนนประชามติแยกรายภาค-รายจังหวัด (ไม่เป็นทางการ) จาก manager ) 

 http://votemap.longdo.com/

Longdo Vote Map