Download - ดาวน์โหลด

ข้อมูลแผนที่

    ข้อมูลแผนที่ในระบบ Longdo Map บางส่วน เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ภายใต้ CC0 1.0 Universal โดยมีรายการขัอมูลดังต่อไปนี้
  • สถานที่ที่ผู้ใช้ทั้งหมดป้อนเข้าสู่ระบบ
  • ดาวน์โหลดข้อมูลป้ายรถเมล์ และ สายรถเมล์ ในกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลเริ่มต้นจากระบบ Namtang)
  • ดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด พร้อมรหัสภูมิศาสตร์ (Geocode)