ข้อเท็จจริงของตำแหน่งวัดไผ่โรงวัว

ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตำแหน่ง ของวัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี สถานที่ตั้งวัดอยู่ริมตลอง

พระยาบรรลือ ฝั่งทิศใต้ ต่อมามีการสร้างถนนที่เป็นทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3422 โดยแยกจาก ทางหลวง 340 ไปทางตะวันตก

 15 ก.ม.จะถึงตัววัด  แต่ในแผนที่ เมื่อขยายถึงระดับ 8 พบว่า ยังมีวัดไผ่โรงวัวอีกวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งคลอง พระยาบรรลือ

ในฝั่งทิศเหนือ  จึงทำให้สงสัยว่า วัดไผ่โรงวัวมีสองแห่งหรือครับ  ท่านผู้ใดทราบข้อเท็จจริง กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้ทราบด้วย

จักเป้นพระคุณอย่างสูงครับ