ถนนศรีบูรพา ซอยแยกใช้ชื่อว่าซอยศรีบูรพา ครับ

ถนนศรีบูรพาใช้ชื่อว่าซอยศรีบูรพาครับไม่ใช่ซอยการเคหะฯ แต่เป็นซอยเดียวกันที่ถนนมาเชื่อมต่อที่กลางซอย โดยฝั่งที่มาจากถนนการเคหะ จะใฃ้ชื่อซอยการเคหะแห่งชาติครับ และในแผนที่ลำดับซอยไม่ถูกต้องครับข้ามไปมา เช่น 46 50 48