ปัตตานี: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตปัตตานี ไม่น่าจะถูกต้องนะครับ

 

เข้าใจว่าที่ถูกต้องควรจะเป็น

 "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี" มากกว่านะครับ