มาตรฐานการให้บริการ (SLA)

มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
1. ระยะเวลาในการให้บริการ

บริการแผนที่ออนไลน์ Longdo Map ให้บริการในรูปแบบ 7x24 หมายถึง ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ โดยมีการรับประกันความสามารถในการให้บริการในอัตราเฉลี่ย 99.9% ของเวลาทั้งหมด (คิดเป็นต่อเดือน คือ 43.2 นาที)

2. ช่องทางการรับแจ้งปัญหา

ลูกค้าที่ใช้บริการแผนที่ออนไลน์ Longdo Map สามารถแจ้งปัญหาผ่านช่องทางโทรศัพท์ (+66) 2108 1790 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทางอีเมล [email protected] ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

3. การชดเชย

หากลูกค้าผู้ใช้ Longdo Map ในรูปแบบ Commercial API พบปัญหาที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดของระบบ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้แผนที่ออนไลน์ Longdo Map API ได้ ระยะเวลานานกว่ามาตรฐานการรับรองการให้บริการ (SLA) ในอัตรา 99.9% ของเวลาเฉลี่ยทั้งหมด ลูกค้ามีสิทธิได้รับการชดเชย โดยการขยายระยะเวลาการใช้บริการ Longdo Map API ในรอบสัญญาถัดไป โดยคำนวณจากระยะเวลาที่เกิดจาก Downtime ในสัญญานั้น ๆ