Recent Location (หมวดหมู่: สถานที่ราชการ)


Select category:

สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Longdo Map ID: A00002887Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Mae Hong Son Land Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
คำบรรยายโดยย่อ en : Khun Lum Praphat Rd., Chong Kham, Muang Mae Hong Son, Mae Hong Son, 58000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:41
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Longdo Map ID: A00002888Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Office of Commercial Affairs Mae Hong Son
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
คำบรรยายโดยย่อ en : Khun Lum Praphat Rd., Chong Kham, Muang Mae Hong Son, Mae Hong Son, 58000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:41
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Longdo Map ID: A00002889Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Mae Hong Son Agriculture Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
คำบรรยายโดยย่อ en : Khun Lum Praphat Rd., Chong Kham, Muang Mae Hong Son, Mae Hong Son, 58000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:41
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Longdo Map ID: A00002890Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Mae Hong Son Provincial Court
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
คำบรรยายโดยย่อ en : Khun Lum Praphat Rd., Chong Kham, Muang Mae Hong Son, Mae Hong Son, 58000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:41
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Longdo Map ID: A00002891Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Mae Hong Son Industry Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
คำบรรยายโดยย่อ en : Khun Lum Praphat Rd., Chong Kham, Muang Mae Hong Son, Mae Hong Son, 58000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:42
สำนักงานสรรพากรแม่ฮ่องสอน
Longdo Map ID: A00002892Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Mae Hong Son Area Revenue Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
คำบรรยายโดยย่อ en : Khun Lum Praphat Rd., Chong Kham, Muang Mae Hong Son, Mae Hong Son, 58000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:42
หน่วยป้องกันรักษาป่า
Longdo Map ID: A00002894Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Forest Preserve Unit
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
คำบรรยายโดยย่อ en : Khun Lum Praphat Rd., Chong Kham, Muang Mae Hong Son, Mae Hong Son, 58000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:42
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
Longdo Map ID: A00002895Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Lamphun Municipality Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนสันป่ายาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
คำบรรยายโดยย่อ en : San Pa Yang Rd., Nai Mueang, Muang Lamphun, Lamphun, 51000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:42
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำพูน
Longdo Map ID: A00002896Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Lamphun Area Revenue Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1029 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
คำบรรยายโดยย่อ en : Provincial Highway 1029, Wiang Yong, Muang Lamphun, Lamphun, 51000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:43
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
Longdo Map ID: A00002897Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Office of Commercial Affairs Lamphun
คำบรรยายโดยย่อ th : ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
คำบรรยายโดยย่อ en : Wiang Yong, Muang Lamphun, Lamphun, 51000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
ผู้ให้ข้อมูล: NUMAP
แก้ไขล่าสุด: 2011-12-28 21:42:43