Recent Location (หมวดหมู่: สถานที่ราชการ)


Select category:

สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
Longdo Map ID: A00007298Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Si Sa Ket Area Revenue Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนหลักเมือง ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีษะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
คำบรรยายโดยย่อ en : Lak Mueang Rd., Mueang Nuea, Muang Sisaket, Si Sa Ket, 33000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:20
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
Longdo Map ID: A00007299Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Si Sa Ket Land Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีษะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
คำบรรยายโดยย่อ en : Thepha Rd., Mueang Nuea, Muang Sisaket, Si Sa Ket, 33000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:21
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
Longdo Map ID: A00007300Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Si Sa Ket Provincial Court
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีษะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
คำบรรยายโดยย่อ en : Thepha Rd., Mueang Nuea, Muang Sisaket, Si Sa Ket, 33000
โทรศัพท์: +6645612629เว็บไซต์: http://www.sskc.coj.go.th/
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:22
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์
Longdo Map ID: A00007301Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Surin Forest Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คำบรรยายโดยย่อ en : Thetsaban 1 Rd., Nai Mueang, Muang Surin, Surin, 32000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
Longdo Map ID: A00007302Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Surin Probation Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คำบรรยายโดยย่อ en : Thetsaban 1 Rd., Nai Mueang, Muang Surin, Surin, 32000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:23
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์
Longdo Map ID: A00007303Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Surin Meteorological Station
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนคชสาร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คำบรรยายโดยย่อ en : Khotchasan Rd., Nok Mueang, Muang Surin, Surin, 32000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:23
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Longdo Map ID: A00007304Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Surin Municipality
คำบรรยายโดยย่อ th : 16 ถนนกรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คำบรรยายโดยย่อ en : 16 Krungsri Nai Rd., Nai Mueang, Mueang Surin, Surin 32000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:24
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
Longdo Map ID: A00007305Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Office of Commercial Affairs Surin
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนเทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คำบรรยายโดยย่อ en : Thetsaban 4 Rd., Nai Mueang, Muang Surin, Surin, 32000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:24
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
Longdo Map ID: A00007306Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Surin Land Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนกรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คำบรรยายโดยย่อ en : Krungsri Nok Rd., Nai Mueang, Muang Surin, Surin, 32000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:24
สำนักงานผู้ตรวจราชการ
Longdo Map ID: A00007307Status: Approved
ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ: Inspectors General Office
คำบรรยายโดยย่อ th : ถนนสุริยราช ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
คำบรรยายโดยย่อ en : Suriyarat Rd., Nai Mueang, Muang Surin, Surin, 32000
โทรศัพท์: -เว็บไซต์: -
แก้ไขล่าสุด: 2021-06-28 15:33:25