Maplongdo ใช้ Software อะไรมาช่วยทำภาพแผนที่ครับ

pattara's picture

ทางเราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอง สำหรับการวาดภาพแผนที่ครับ (แปลงจากข้อมูล Vector เป็น Raster) ซึ่งทำให้สามารถปรับรายละเอียดของ output ที่ต้องการได้ เช่น สีของถนน, สีพื้น, ฯลฯ.