การลบหมุด

เนื่องจากมีการลบข้อมูลหมุดที่เคยปักไปแล้ว แต่ยังสามารถมารถค้นหาเจอใน google อยู่
ถ้าต้องการให้ลบออกต้องทำอย่างไรครับ