สอบถามการทำเส้นหลายเส้นในครั้งเดียว

ต้องการทำเส้นหลายเส้นในหน้าเดียวจากข้อมูลจากดาต้าเบสเป็นพิกัดต้นทางและปลายทาง

นำมาทำเป็นฟังชั่นเพื่อวนเรียกตอนดึงข้อมูลและพล้อตเส้น แต่ผลคือขึ้นมาแค่เส้นเดียวครับ 

  <script>
    var road;
    var map;

    function plotred(road) {
      var polyline = new longdo.Polyline(road, {
        title: 'name',
        detail: '-',
        label: 'name',
        lineWidth: 4,
        lineColor: 'rgba(255, 0, 0, 0.8)'
      });
      map = new longdo.Map({
        placeholder: document.getElementById('map')
      });
      map.Overlays.add(polyline); // add geometry object
    }

    function plotorange(road) {
      var polyline = new longdo.Polyline(road, {
        title: 'name',
        detail: '-',
        label: 'name',
        lineWidth: 4,
        lineColor: 'rgba(255, 102, 0, 0.8)'
      });
      map = new longdo.Map({
        placeholder: document.getElementById('map')
      });
      map.Overlays.add(polyline); // add geometry object
    }

    function plotyellow(road) {
      
      var polyline = new longdo.Polyline(road, {
        title: 'okok',
        detail: '-',
        label: 'okok',
        lineWidth: 4,
        lineColor: 'rgba(255, 255, 0, 1)'
      });
      
      map = new longdo.Map({
        placeholder: document.getElementById('map')
      });
      map.Overlays.add(polyline); // add geometry object
    }
  </script>
 
 
<body>
  <div id="map"></div>
  <div id="demo"></div>
  <?php
  $sql_road = mysqli_query($conn"SELECT DISTINCT road_test.name as roadname  FROM road_test");
  $numroad = 0;
  while ($row_road = mysqli_fetch_array($sql_road)) {
    $numroad++;
    $road = $row_road['roadname'];
    $numpoint = 0;
    $myJSON = null;
    $road_point = array();
    //$numroad = $row_road['numroad'];
    $sql_point = mysqli_query($conn"SELECT lon,lat,road_test.name FROM road_test where road_test.name = '$road'");
    while ($row_point = mysqli_fetch_array($sql_point)) {
      array_push($road_point,array('lon' => $row_point['lon'], 'lat' => $row_point['lat']));
      $numpoint++;
      
    }

    $myJSON = json_encode($road_point);
    unset($road_point); 
      //echo $myJSON . '<br>';
    

    //echo 'numpoint = ' . $numpoint . $road . '<br>';
/*
    echo '<script type="text/javascript">' .
      'plotyellow(' . $myJSON . ');' .
      '</script>';*/
    
    if ($numroad % 3 == 0) {
      echo '<script type="text/javascript">' .
        'plotred(' . $myJSON . ');' .
        '</script>';
      $myJSON = null;
    } elseif ($numroad % 3 == 1) {
      echo '<script type="text/javascript">' .
        'plotorange(' . $myJSON . ');' .
        '</script>';
      $myJSON = null;
    } else {
      echo '<script type="text/javascript">' .
        'plotyellow(' . $myJSON . ');' .
        '</script>';
      $myJSON = null;
    }

  }
  //echo $myJSON . '<br>';
  //echo $numroad . '<br>';

  ?> 
artittaya.putthaowat@gmail.com's picture

ตามด้วยค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ