Longdo Mobile for Android


Version

 • 1.1.0 (Latest version)
  • Fixed many bugs.

[Top]

Features

 • แสดงแผนที่ประเทศไทย ชื่อถนนและสถานที่ต่างๆ ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
 • แสดงรายงานสภาพจราจร (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ในรูปแบบของเส้นสีและภาพจากกล้อง CCTV
 • แสดงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน เช่น อุบัติเหตุ การก่อสร้าง การชุมนุม ฯลฯ
 • บุ๊คมาร์คสถานที่เพิ่มเติมได้
 • แสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ด้วย GPS
 • ระบบค้นหาสถานที่
 • ระบบค้นหาเส้นทาง โดยมีโหมด Traffic, No Express, Main Road, Shortcut ให้เลือก
 • ระบบจราจรอาสา โดยสามารถร่วมส่งตำแหน่งและความเร็วของผู้ใช้ และรับข้อมูลจากจราจรอาสาท่านอื่นได้

[Top]

Download & Installation

[Top]

System Requirements

 • Android 1.5+


Using Longdo Mobile

 1. การปรับแต่งการแสดงผลของแผนที่
  • เลือก Menu > More > Settings ซึ่งในตรงนี้เราจะสามารถเลือกโหมดของแผนที่, ภาษา, เส้นสีจราจร, รายงานเหตุการณ์, กล้อง CCTV ได้
 2. การค้นหาสถานที่
  • เลือก Menu > Search
 3. การค้นหาเส้นทาง
  • เลือก Menu > Routing
  • ใส่ตำแหน่งต้นทาง (Add Destination ...)
  • ใส่ตำแหน่งปลายทาง (Add Destination ...)
  • เลือกโหมดการค้นหาเส้นทาง (Route Mode)
  • ลบเส้นทาง (Clear Route)
  • ดูข้อมูลเส้นทาง (Information ...)
 4. Bookmark สถานที่
  • ไปยังสถานที่ใน Bookmark : เลือก Menu > Bookmarks เพื่อดูรายชื่อสถานที่ใน Bookmark และเลือกสถานที่ที่ต้องการ
  • เพิ่มสถานที่ใน Bookmark : เลือก Menu > Bookmarks กดปุ่ม Menu > Add Bookmark
 5. การรายงานสภาพจราจร
  • เลือก Menu > Track Me > Track ON แล้วตอบ Yes เมื่อระบบถามว่าต้องการ Share Traffic Data ?
 6. การ Refresh ข้อมูลในแผนที่
  • เลือก Menu > More > Auto Reload Data
   • ให้โปรแกรม Refresh ข้อมูลจราจรอัตโนมัติทุกๆ 1, 3, 5, 15 นาที หรือปิดการทำงาน auto reload
 7. การจัดการข้อมูลแคช
  • เลือก Menu > More > Settings > Cache
  • Clear Cache เพื่อลบไฟล์แคชที่เก็บอยู่ในเครื่อง
  • Cache Size สำหรับเลือกขนาดของ cache

[Top]

Screenshots

    
    

[Top]