ซูมด้วยการหมุนล้อเมาส์

หมุนล้อ(wheel)ของเมาส์ขึ้นเพื่อซูมเข้าดูรายละเอียด, หรือหมุนล้อลงเพื่อซูมออกดูภาพรวม
หรือใช้กดคีย์ + แทนการซูมเข้า, - เพื่อการซูมออกก็ได้