Longdo Map Mobile 0.3

October 24, 2007

Longdo Map Mobile Version 0.3 (รุ่น ฺBeta ที่ 3) พร้อมสำหรับลองทดสอบแล้วครับ ดูภาพแผนที่กรุงเทพ พร้อมสภาพจราจร (ข้อมูลจาก http://traffic.thai.net) ผ่านโทรศัพท์มือถือ ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี ** แต่อาจต้องเสียค่า GPRS ในการเชื่อมต่อเวลาโหลดภาพแผนที่และ้ข้อมูลจราจรนะครับ ** …

Nu Raster Map 2.0

September 15, 2007

เมตามีเดีย เทคโนโลยี ร่วมกับ นูแมพ เปิดให้ใช้ข้อมูลภาพแผนที่รุ่นใหม่ Nu Raster Map 2.0 ในบริการ Longdo Map แล้ว โดยถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้า (Nu Raster Map 1) รุ่นนี้จะมีข้อมูลถนนรวมถึง POI มากกว่าเดิมถึงประมาณ 4 เท่าตัว และมีการแบ่งชนิดของ …

Longdo Vote Map

August 21, 2007

เชิญชมผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ในอีกรูปแบบหนึ่ง บนแผนที่ Longdo Map โดยรายละเอียดจะแสดงแยกเป็นรายจังหวัด (อ้างอิงข้อมูลจากผลคะแนนประชามติแยกรายภาค-รายจังหวัด (ไม่เป็นทางการ) จาก manager )  https://votemap.longdo.com/constitution2550/

New Feature: Print out

August 12, 2007

นอกเหนือจากดูภาพแผนที่บนจอ, ท่านสามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้แล้ว ขั้นตอนเพียงท่านลากแผนที่ และซูมไปยังบริเวณที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กดเมาวส์ปุ่มขวา และเลือก Print Map โดยจะมีสองแบบ คือ A4 landscape สำหรับพิมพ์ตามแนวนอน Booklet สำหรับพิมพ์ออกมาแบบให้พับใส่กระเป๋าเสื้อได้ โดยมีหลายความละเอียดในแผ่นเดียว ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไฟล์นามสกุล PDF (เปิดได้ด้วย Adobe Acrobat …